การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย stroke
   ระบบติดตามการรับวัคซีนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ายุค 4.0 ด้วย Application Messenger เตือนอัตโนมัติ เครือข่าย
   ระบบติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์ ANC4.0 ด้วย Chatbot “MOPH connect” LINE appication ก้าวย่างเพื่อสร้างลูกและโรงเรียนพ่อแม่ Online
   นวัตกรรมระบบตรวจวัดบันทึกและแจ้งเตือนอุณหภูมิทางอินเตอร์เน็ต
   นวัตกรรมระบบการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย ด้วยโปรแกรมอ่าน smart card และตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ