คู่มือการใช้งาน


ตอบสนองวิสัยทัศน์ : บริการปลอดภัย ร่วมใจทุกภาคี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ชื่อผู้ใช้งาน :  Guest
Department:NA
เกี่ยวกับเรา

ปี

ฝ่ายงาน

ภารกิจ

ประเมินผล Login

 ID_NO ตัวชี้วัด   Indicators ค่าเป้าหมาย   ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ
1
ร้อยละ stroke เข้ารับบริการทันเวลาภายใน 3 ชม.
ระยะเวลาผู้ป่วย stroke เริ่มมีอาการจนมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชม.
18.75018.39112.82121.95140.33928.5710ER
2
ร้อยละSTEMI door to department ภายใน 12 ชม.
จำนวนผู้ป่วย STEMI มารพ.ทัน12ชม.
87.50071.42582.35393.333100.000100.0000ER
3
ร้อยละSeptic Shock ก่อนรักษา
คำจำกัดความของ sepsisคือมีอาการ2ใน3ของqSOFA qSOFA= ซึม,หายใจมากว่า22ครั้ง/นาที sBP น้อยกว่าหรือเท่ากับ100mmHg
36.0004.0002.6320.0000.0000.0000IPDพรรณทิพา
4
ร้อยละ Ischemic stroke เสียชีวิต
จำนวนผู้ป่วยIschemic stroke เสียชีวิต
0.0003.4480.8553.0497.9370.0000ER
5
ร้อยละ Hemorrhagic stroke เสียชีวิต
ผู้ป่วย Hemorrhagic stroke เสียชีวิต
25.0000.00076.47142.30845.4550.0000ER
6
ร้อยละclinical risk เกิด GHI ซ้ำ
<50 %ร้อยละการเกิดอุบัติการณ์ระดับGHIซ้ำจากสาเหตุเดียวกัน
66.66763.33359.09113.3330.0000.0000.000RM
7
สัดส่วนของการรายงานเหตุการณ์ Near Miss/Miss
<1 :อัตราส่วนจน.อุบัติการณ์ระดับC D E F G H I 2 3 4 และ5 ต่อจน.อุบัติการณ์ระดับA B และ1
- 0.8600.8100.9900.2000.1130.000RM
8
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
<1 :
80.09877.79177.58379.43677.65177.6690OPDอารี
9
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน
<1 :ความพึงพอใจของการรับบริการต่องานผู้ป่วยในเมื่อเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
77.93181.43381.05385.72281.47583.6080IPDสมหมาย
10
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในชุมชน
<1 :ร้อยละของความพึงพอใจ
- 87.33387.86788.66789.73388.6670PCU พลูตาหลวงจิตสุภา
11
ร้อยละของการตอบสนองข้อร้องเรียน
==100 %การตอบสนองเริ่มตั้งแต่ติดต่อสอบถามหาข้อมูลถึงการพิจารณาในการหาวิธีการปรับปรุงบริการ
- 86.24088.61082.99092.857100.000100.000RM
12
ร้อยละประชากร อายุ >35 ปี ได้รับการคัดกรอง DM
==100 %ประชากรtype1และ3 พลูตาหลวงที่ไม่เป็นdm ได้รับการคัดกรอง
- 90.08972.59361.14688.46487.8120PCU พลูตาหลวงจิตสุภา
13
ร้อยละประชากร อายุ >35 ปี ได้รับการคัดกรองHT
==100 %ประชากรtype1และ3 พลูตาหลวงที่ไม่เป็นht ได้รับการคัดกรอง
- 86.40872.27461.57887.57886.6660PCU พลูตาหลวงจิตสุภา
14
ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกิด DM รายใหม่
==100 %ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
1.0101.2002.9001.9401.63023.2560OPDวิชา
15
ร้อยละPre HT ป่วยเป็น HT
==100 %ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
- 2.5462.5442.5673.2321.6670PCU พลูตาหลวงจิตสุภา
16
อัตราป่วยด้วยโรค DHF ลดลงเทียบกับมัธยฐาน 5 ปี
==100 %อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
- 56.0440.0490.2430.2540.1770PCU พลูตาหลวงธิดารัตน์
17
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์เกิดภาวะโลหิตจาง
==100 %
21.78219.92516.91212.63211.3515.9410ANCวาสนา, จิตสุภา
18
อัตราหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีตั้งครรภ์ซ้ำ
==100 %
20.00024.39017.04521.7959.25915.0000ANCวาสนา, จิตสุภา
19
อัตราการเกิด LBW
==100 %หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพ มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม
6.0196.1615.8828.26810.4075.7140LR
20
ร้อยละหน่วยบริการที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวLTCในชุมชน
>85 %
- 60.00060.00080.00087.50087.50075.000PCU พลูตาหลวงจิตสุภา
21
ร้อยละ Healthy Aging
>85 %
- 84.88484.04795.14396.59497.2970PCU พลูตาหลวงจิตสุภา
22
ร้อยละ HT เลิกบุหรี่ได้นาน 6 เดือน
>85 %ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดในคลินิกเลิกบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไป
- 20.00022.72716.66725.0000.0000คลีนิกสุขภาพสุรี
23
ร้อยละของหมู่บ้านผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
>85 %
- 25.00025.00037.50025.0000PCU พลูตาหลวงจิตสุภา
24
อัตราการติดเชื้อในรพ. (health care-associated infections) ต่อ 1,000 วันนอน*
<0.5 Tจำนวนผู้ป่วยที่นอนรพ.และมีการติดเชื้อในช่วงเวลานั้น
- 0.0870.0770.0510.0580.5650.000IC
25
อัตราการติดเชื้อ CAUTI/1,000 Cath. Days*
<0.5 :จำนวนครั้งการติดเชื้อในผป.คาสายสวนต่อพันวันใส่
- 0.2660.1070.0880.0000.0010.000IC
26
อัตราการติดเชื้อ Phlebitis ต่อ 1,000 วันนอน
<0.5 :จำนวนครั้งการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบต่อพันวันใส่สาย
- 0.0630.0760.0350.0480.0010.000IC
27
- ตามขั้นตอน
>80 %7 ขั้นตอนการล้างมือ
- 77.77366.76773.40583.86887.63281.353IC
28
ร้อยละ การสวม PPE เหมาะสม
>80 %
- 83.33097.00086.00092.60684.95477.140IC
29
อัตราการติดเชื้อดื้อยาในรพ.ต่อ 1000วันนอน
<0.5 Tการติดเชื้อในรพ โดยมีเชื้อดื้อยา เป็นสาเหตุ
- 0.1190.0320.0190.0310.2060.286IC
30
จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์สั่งใช้ยาที่แพ้ซ้ำ
0
7.00015.0007.0005.00010.0005.0000.000เภสัชกรรม
31
จำนวนผู้ป่วยที่เภสัชขึ้นทะเบียนแพ้ยา
0
105.00070.00093.00089.00078.00022.0000เภสัชกรรม
32
ร้อยละการเสียชิวิตก่อนได้รับยาต้านไวรัส
0 %ผู้ป่วยHIVที่เสียชีวิตโดยยังไม่ได้รับยาต้านไว้รัสทั้งหมด
7.6928.10815.21710.9098.9005.5000OPDนวลจันทร์
33
ร้อยละ การเกิด Rupture Appendicitis
0 ผู้ป่วยมีภาวะไส้ติ่งแตกในรายที่กลับมารักษาซ้ำ
7.6923.8463.7049.6775.1280.0000ERเฉลิมศรี
34
ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
0 ดูจากหญิงตั้งครรภ์ ในต.พลูตาหลวงที่มาฝากครรภ์หรือสำรวจ
- 35.92235.39850.53872.72787.2090PCU พลูตาหลวงวาสนา
35
ร้อยละผู้ป่วย(Stroke,SCI,TBI,Fx.Hip อายุ>50ปี)มีคะแนน BI <15 รวมทั้ง คะแนน BI >= 15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ6 เดือน หรือจน BI= 20
0 ผู้ป่วย stroke,SCI,TBI,Fx.Hip(อายุ>50ปี)มีคะแนน Barthel index < 15 ทั้งหมดที่เข้าถึงบริการกายภาพและติดตามครบ6 เดือนหรือBI =20ก่อน6เดือน
- 0.00092.683100.0000.000กายภาพ
36
ร้อยละ Stroke ได้รับยา rTPA
0 ผู้ป่วย Stroke ได้รับยาละลายลิ่มเลือด rTPA
0.0001.1491.6393.4882.04122.2220ER
37
ร้อยละ STEMI ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที
0 ผู้ป่วยโรค STEMI เข้ารับการรักษาใน รพ. ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที
44.44471.42941.17613.33350.000100.0000ER
38
ร้อยละ sepsis ได้รับยา ATB ภายใน 1 ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย
0 ผู้ป่วย sepsis ได้รับยา ATB ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย
66.98795.71191.55299.23792.852100.0000IPDพรรณทิพา
39
ร้อยละผู้ป่วย CKD stage 5 ที่เข้ารับการบำบัดทดแทนไต
0 ร้อยละของผู้ป่วย CKD 5ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
41.86064.00054.76054.00075.00072.0000OPD
40
ร้อยละทารก LBW ที่อายุครรภ์ครบกำหนด ได้รับการส่งต่อ
0 หมายถึง ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ที่เกิดจากมารดาที่มีอายุครรภ์ครบกำหนดและได้รับการส่งรักษาต่อ
0.0000.0007.1438.3335.8820.0000LR
41
ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
0 ผลการ audit เวชระเบียนผู้ป่วยนอกทุกแผนก จากคณะกรรมการเวชระเบียนในรพ.
65.15066.65066.41077.60479.31679.7920เวชระเบียนวีรณา, ประสิทธิ์
42
ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
0 ผลการ audit เวชระเบียนผู้ป่วยใน จากคณะกรรมการเวชระเบียนในรพ.
40.70077.65083.27080.66780.02278.3540เวชระเบียนวีรณา, ประสิทธิ์
43
ร้อยละMiss Diagnosis Stroke
0 ผู้ป่วย หลอดเลือดสมองไม่ถูก วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
3.1251.1493.4190.6332.8991.2050ER
44
ร้อยละผู้ป่วย on warfarin ที่ INR intargeted
>=70 %ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ warfarin ที่มี INR อยู่ในเป้าหมาย
57.58868.65774.62773.66178.83879.05172.800เภสัชกรรม
45
ร้อยละ Ectopic Pregnancy miss/ delay diagnosis
>=70 %หมายถึง หญิงตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic Pregnancy) ที่ได้รับการวินิจฉัยผิดพลาด/ล่าช้า
- 22.2220.0005.8829.0910.0000LRเลิศขวัญ
46
ร้อยละ Sepsisได้รับยา ATB เหมาะสม
>=70 %
0.000 0.0003.5710.0000IPDพรรณทิพา
47
ร้อยละCKDที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73/year
>=70 % สมาชิก CKNO eGFR ครั้งสุดท้าย<45 และย้อนหลังไป 365วัน +- 60 วันพบว่ามีeGFR <45 ที่มีผล eGFR ลดลงน้อยกว่า5
61.71062.88055.71055.50069.85173.8300OPD
48
ร้อยละUTIติดเชื้อดื้อยา
>=70 %ผู้ป่วยที่ admit ด้วย UTI ติดเชื้อดื้อยา
- 7.14323.94423.81029.2310.0000IPDรัชฎา
49
ร้อยละ HIVดื้อยาต้านไวรัส
>=70 %จากlab genotype ที่มียืนส์ดื้อยา
1.1281.4770.7820.7580.8000.9000OPDนวลจันทร์
50
ร้อยละTBดื้อยา
>=70 %
0.0002.0200.0000.0000.0000.0000OPDกาญจนา
51
ร้อยละRecurrent Stroke
>=70 %
15.62511.49417.94923.17118.72114.2860ER
52
ร้อยละSTEMI ที่ได้รับ SK
>=70 %ผู้ป่วยSTEMI ได้รับยา SK
12.50014.2865.88213.3330.00012.5000ER
53
ร้อยละ STEMI ที่ได้รับ primary PCI
>=70 %ผู้ป่วยSTEMI ได้รับ primary PCI
100.000100.00082.35360.000100.000100.0000ER
54
ร้อยละDM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี
>=70 %คุมน้าตาลได้ดีมี2 กลุ่มคือที่มีภาวะแทรกซ้อน HbA1c<8 ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนHbA1c<7
26.30229.15929.22332.76033.13035.8800OPDวิชา
55
ร้อยละ HT ที่ควบคุมระดับความดันได้ดี
>=70 %ค่าความดันโลหิตที่ควบคุมได้ = ค่าความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 140/90 mmHg
30.30726.91329.64732.98134.54339.3100OPDเสาวภาคย์
56
ร้อยละTBรักษาหาย
>=70 %
80.00080.43088.60078.46083.33086.0470OPDกาญจนา
57
ร้อยละ UGIB ที่เกิดภาวะช็อก
>=70 %ผูป่วย UGIB ที่เกิดภาวะช็อคใน ER
15.55611.6673.0300.0001.9610.0000ERวันดี
58
อัตราการเกิด stroke รายใหม่
>=70 %ผู้ป่วย stroke รายใหม่
54.00061.42875.435105.627101.238118.6060ER
59
ร้อยละpneumonia Unexpected Dead
>=70 %ผุ้ป่วย Pneumonia ที่นอน รพ.และตายโดยไม่คาดคิด
0.9010.0001.0101.4180.9430.0000IPDวารุณี
60
ร้อยละผู้ป่วย Sepsis เสียชีวิต
>=70 %
30.43512.6765.6345.26325.00014.0000IPDพรรณทิพา
61
ร้อยละการเกิด PPH
>=70 %ร้อยละของ จำนวนผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด หารด้วยจำนวนผู้คลอดทั้งหมด
2.7781.8822.1953.1371.8021.4180LR
62
ร้อยละผู้ป่วย (Stroke,SCI,TBI,Fx.Hip อายุ>50 ปี)ได้รับการฟื้นฟูสภาพระยะกลางมี BI เพิ่มขึ้น
>=70 %ผู้ป่วย stroke,SCI,TBI,Fx.Hip (อายุ>50ปี)มีคะแนน Barthel index < 15 ได้รับการฟื้นฟูมี BI เพิ่มขึ้น
- 0.00085.36696.9700กายภาพ
63
Perinatal mortality rate (per 1,000 LB)
>=70 %หมายถึง การเสียชีวิตของทารกขณะอยู่ในครรภ์มารดา /ทารกแรกเกิดไร้ชีพ และการเสียชีวิตของทารกอายุ ต่ำกว่า 7 วันหลังคลอด
11.60111.8487.35311.8114.5257.1430LRอุทัยวรรณ
64
Neonatal mortality rate (per 1,000 LB)
>=70 %หมายถึง การเสียชีวิตของทารกที่มีอายุ 0-28 วัน หลังคลอด
0.0004.7392.4513.9370.0000.0000LRอุทัยวรรณ
65
อัตราการเสียชีวิตของทารก Birth aspyhyxia
>=70 %หมายถึง ทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตจากภาวะขาดออกซิเจน
0.0002.3700.0003.9370.0000.0000LRกัญญา
66
ร้อยละ Sepsis เกิด Septic shock และ complication อื่น ๆ หลังการรักษา
>=70 %
33.3337.0429.8590.7524.7623.5710IPDพรรณทิพา
67
ร้อยละ STEMI เสียชีวิต ในโรงพยาบาล
>=70 %ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเสียชีวิตในโรงพยาบาล
0.0000.00011.76513.3330.0000.0000ER
68
ร้อยละsepsis ที่เกิดจากUTI
>=70 %ผู้ป่วย UTI ที่เกิดภาวะ sepsis UTI หลัง จาก admit
5.6822.8571.2821.5870.0002.8570IPDรัชฎา
69
อุบัติการณ์เจ้าหน้าที่ติดเชื้อวัณโรค
>=70 %
0.0002.0000.00022.3200.0000.0000OPDกาญจนา
70
Prescribing Error - ผู้ป่วยนอก : 1000 ใบสั่งยา
>=70 %ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งยาผู้ป่วยนอก คือ จำนวนครั้งของความคลาดเคลื่อนของการสั่งยา ต่อจำนวน 1000 ใบสั่งยาของผู้ป่วยนอก
4.3003.7565.5234.0642.6682.8510เภสัชกรรม
71
Prescribing Error - ผู้ป่วยใน : 1000 วันนอน
>=70 %ความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยใน หมายถึง จำนวนครั้งของความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยา ต่อ 1,000 วันนอน
10.42013.88216.30714.39116.56115.1500เภสัชกรรม
72
Administration Error- ผู้ป่วยนอก : 1000 ใบสั่งยา
>=70 %ความคลาดเคลื่อนจากการจากการให้ยาผู้ปวยนอก คือ จำนวนครั้งของความเคลื่อนจากการให้ยาผู้ป่วยนอก ต่อ จำนวน 1,000 ใบสั่งยา
0.0200.0190.0620.0390.1740.0000เภสัชกรรม
73
Administration Error- ผู้ป่วยใน : 1000 วันนอน
>=70 %ความคลาดเคลื่อนของการให้ยาของผู้ป่วยใน หมายถึง จำนวนครั้งของการให้ยาผิดพลาดในผู้ป่วยใน ต่อจำนวน 1,000 วันนอนโรงพยาบาล
0.5001.4442.1440.6581.9191.0020เภสัชกรรม
74
- ผู้ป่วย ARV มีความร่วมมือในการใช้ยา
>=70 %
- 87.500100.00090.47697.2600เภสัชกรรมธนิษฐา
75
- ผู้ป่วย TB มีความร่วมมือในการใช้ยา
>=70 %
- 100.000100.000100.000100.0000เภสัชกรรมธนิษฐา
76
ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการทำ MR ภายใน 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยทั่วไป
>=60 %
0.0000.0000.0000.0008.52322.2220.000เภสัชกรรม
77
ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการทำ MR ภายใน 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว
>=80 %
0.0000.0000.0000.00044.44456.6500.000เภสัชกรรม
78
ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่ควรได้ เนื่องจากไม่ได้ทำ MR
<3
- 3.7623.1300.7160.000เภสัชกรรม
79
- URI
<=20 %
- 47.55539.04125.58324.35912.8789.810เภสัชกรรมธนิษฐา
80
- AD
<=20 %
- 52.25837.56228.68723.37121.08813.780เภสัชกรรมธนิษฐา
81
- แผลสดจากอุบัติเหตุ
<=40 %ร้อยละของผู้ป่วยแผลสดจากอุบัติเหตุที่ได้ยาปฏิชีวนะ
- 56.23458.78755.65148.34749.84452.593เภสัชกรรมธนิษฐา
82
- หญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด
<=10 %
- 3.66911.02418.11016.8184.4160.000เภสัชกรรมธนิษฐา
83
อุบัติการณ์ให้เลือดผิดคน/ผิดหมู่/ผิดชนิด
=0 รายจำนวนครั้งเกิดอุบัติการณ์ให้เลือดผิดคน/ผิดหมู่/ผิดชนิด
0.0000.0000.0001.0000.0001.0000.000LAB
84
อุบัติการณ์เตรียม/จ่ายเลือดเลือดผิดคน/ผิดหมู่/ผิดชนิด
=0 รายจำนวนครั้งเกิดอุบัติการณ์เตรียม/จ่ายเลือดเลือดผิดคน/ผิดหมู่/ผิดชนิด
0.0001.0001.0001.0000.0001.0000LAB
85
จำนวนอุบัติการณ์ผู้รับบริการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล
=0 รายผู้รับบริการพลัดตกหกล้มขณะอยู่ใน รพ.
2.0003.0002.0000.0002.0001.0000IPDรัชฎา
86
จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวบุคคลผิดพลาด
=0 ราย
- 10.00014.00011.0000PCTเสาวภาคย์
87
อุบัติการณ์การเกิด Birth injury หรือพิการ
=0 รายหมายถึง จำนวนครั้งของอุบัติการณ์ทารกแรกเกิดมีภาวะบาดเจ็บ หรือพิการจากการคลอด
- 1.0001.0000.0000.0000.0000LR
88
I/E ratio
=0 ราย
0.9421.0431.6371.3011.0321.2900การเงินวราภรณ์
89
สถานการณ์การเงิน 7 ระดับ
=0 ราย
2.0000.0000.0000.0000.0000.0000การเงินวราภรณ์
90
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
=0 ราย
1284.34070.98092.54084.780115.430128.3800การเงินวราภรณ์
91
ระยะเวลารอรับชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
=0 ราย
26.25030.42048.75035.85060.22071.8600การเงินวราภรณ์
92
อัตราการคงอยู่ของบุคลากร(retention rate)
=0 ราย
92.41793.87896.17598.86496.38696.4500HRDทิพย์วรรณ,
93
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ( Current ratio )
=0 ราย
1.3841.6932.3044.7394.2515.3640การเงินวราภรณ์
94
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ( Quick ratio )
=0 ราย
1.3181.6232.2514.5824.1655.2510การเงินวราภรณ์
95
จำนวนผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม CQI
<=10 %
2.0001.0003.0009.0008.0004.000100.000NSO
96
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
<=10 %จำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์/จำนวนเกณฑ์ทั้งหมด
84.61588.46284.61596.15492.30884.6150บริหารทั่วไปพิมลพร
97
ร้อยละของแผนงาน/โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
<=10 %ร้อยละของโครงการที่เสนอของบประมาณได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนตำบล
85.714100.00095.83397.674100.0000.0000ยุทธศาสตร์พิมลพร
98
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 7 ระบบงาน
<=10 %หน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 7 ระบบ1=พอใช้ 2=พัฒนา3=คุณภาพ
57.14371.42985.714100.000100.0000.0000ยุทธศาสตร์พิมลพร
99
โรงพยาบาลผ่านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN&CLEAN Hospital
<=10 %
- 2.0002.0002.0000.000ENVธิดารัตน์
101
ร้อยละของบุคลากรผ่านการประเมิน PMS ระดับดีมากขึ้นไป
<=10 %
99.45997.70198.25695.88297.02499.4010HRDทิพย์วรรณ,
102
ร้อยละดัชนีความสุข ของบุคลากร (Happinometer)
<=10 %
77.30063.75061.31064.57063.0200.0000HRDทิพย์วรรณ,
103
ร้อยละของความผูกพันของบุคลากร
<=10 %
79.21061.05061.85064.38065.2100.0000HRDทิพย์วรรณ,
104
อุบัติการณ์ความไม่พร้อมของอุปกรณ์การทำ CPR
<=10 %อุบัติการณ์ความไม่พร้อมของอุปกรณ์การทำ CPR
3.4489.0910.0000.0000.00025.0000ERวรรณี
106
ร้อยละของรถพยาบาลฉุกเฉินสามารถออกปฏิบัติงานได้ภายใน 5 นาที (EMS)
<=10 %
- 100.000100.000100.0000ยานพาหนะ
107
ร้อยละ Response Time EMS ระยะทาง 10 กม. ไม่เกิน 10 นาที
<=10 %Response Time EMS ระยะทาง 10 กม. ไม่เกิน 10 นาที
- 73.33390.00053.84653.57180.0000ERผกามาศ
108
ร้อยละการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
<=10 %
0.2620.2810.2620.2120.2890.2680.169LAB
109
ร้อยละ STEMI ได้รับการทำ EKG ภายใน 10นาที
<=10 %ผู้ป่วยSTEMI ได้รับการทำ EKG ภายใน 10นาที
100.000100.000100.00092.85790.000100.0000ER
110
บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการตรวจสุขภาพ
=1100 %
98.730100.000100.000100.000100.000100.0000.000NSO
111
-กลุ่มดี
=1100 %
21.79030.56013.05014.47021.78827.7110NSO
112
-กลุ่มเสี่ยง
=1100 %
55.13044.44056.52057.90046.92740.9640NSO
113
-กลุ่มป่วย
=1100 %
23.08025.00030.43027.63031.28531.3250NSO
114
ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาล
=1100 %ผลงานปี2557 คิดจากการประชุมวิชาการ 10วัน/คน/ปี
82.93074.42081.40093.510100.00098.79598.795NSO
115
อัตรากำลังพยาบาลผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
=1100 %
95.08077.78075.00077.78092.15780.32880.328NSO
116
ความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาล
=1100 %
77.56079.53072.65063.77068.45068.4500.000NSO
117
ร้อยละของบุคลากรในโรงพยาบาลได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
=100 %
95.56097.927100.00096.79194.27195.0500.000HRDทิพย์วรรณ
118
..................สภาวะสุขภาพทางกายของบุคลากรในโรงพยาบาล.............
=100 %
- 0.0000.0000
119
ร้อยละของบุคลากรมีสุขภาพอยู่ใน กลุ่มดี
==100 %
76.50032.80024.29017.68025.96739.0630.000HRDทิพย์วรรณ
120
ร้อยละของบุคลากรมีสุขภาพอยู่ใน กลุ่มเสี่ยง
==100 %
21.41056.09059.33067.40058.56449.4790HRDทิพย์วรรณ
121
ร้อยละการรายงานผลด่วนทันเวลา< 40นาที
=1100 %
98.05099.19499.65299.61599.82899.692100.000LAB
122
อุบัติการณ์ของการรายงานผล Lab หรือ Patho คลาดเคลื่อน*
=1100 %
10.0006.0002.0000.0003.0001.0000.000LAB
123
จำนวนบุคลากรที่ติดเชื้อจากการทำงาน*
=1100 %
0.0002.0000.0000.0000.0004.0000HRDทิพย์วรรณ
124
อัตราการเกิด BirthAsphyxia
<25 Tหมายถึง ภาวะการขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด ที่คลอดมีชีพ
- 11.8484.9023.93718.1000.0000.000LRกัญญา
125
CMI
>0.6 /ผลรวมของ AdjRW หารด้วยจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย
0.6580.6860.6350.6640.6540.6960.522ประกันสุขภาพประสิทธิ์
126
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม / สัมผัสสารคัดหลั่ง
>0.6 /
2.0004.0002.0000.0001.0001.0000HRDทิพย์วรรณ,
127
โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ
>0.6 /ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
100.000100.000100.000100.000100.0000.0000ศูนย์คุณภาพสมถวิล
128
ร้อยละการบรรลุผลสำเร็จตาม Performance
>80 /ร้อยละ80ของตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายตามผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
- 79.54580.8080.0000.7200.720ยุทธศาสตร์พิมลพร
129
ร้อยละการบรรลุผลสำเร็จตามเข็มมุ่ง
>80 %ตัวชี้วัดของเข็มมุ่งผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ80
72.72790.90981.81854.54568.7500.0000.000ยุทธศาสตร์พิมลพร
130
ร้อยละตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
>80 %ร้อยละตัวชี้วัดตามคำรับรองผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายมากกว่า80
66.66778.57180.76985.71466.66750.0000ยุทธศาสตร์พิมลพร
131
ร้อยละของบุคลากรมีสุขภาพอยู่ใน กลุ่มป่วย
>80 %
2.09011.11016.38014.92015.47011.4580HRDทิพย์วรรณ
132
จำนวนอุบัติการณ์ ET-Tube เลื่อนหลุดขณะส่งต่อ
>80 %หมายถึง จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ E.T. Tube เลื่อนหลุดขณะส่งต่อทารกแรกเกิด
0.0001.0001.0001.0000.0000.0000LRอุทัยวรรณ
133
ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
>80 %บุคลากรที่มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
96.44796.75793.71491.44496.92396.3920HRDทิพย์วรรณ,
136
อุบัติการณ์การคัดแยกที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน* (under triage หรือ over triage) ทั้งหมด/ ระดับ E ขึ้นไป(ครั้ง/ครั้ง)
>80 %อุบัติการณ์การคัดแยกที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน* (under triage หรือ over triage) ทั้งหมด/ ระดับ E ขึ้นไป*
- 0.0000.0000.0000ERแน่งน้อย
138
อุบัติการณ์ Misdiagnosis or delay diagnosis จนเกิดความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป*
>80 %
- 0.0000.000 0องค์กรแพทย์นพ.อภิญญา
139
ร้อยละSTEMI miss / delay Diagnosis
>80 %ผู้ป่วย STEMI ไม่ได้รับการวินิจฉัย/หรือวินิจฉัยล่าช้า
0.0002.0001.0000.0000.000100.0000ER
140
ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป*
>80 %ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป*
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000ERเฉลิมศรี
141
อัตราการติดเชื้อ VAP/1,000 Vent. Days*
<0.5 :จำนวนครั้งการเกิดปอดอักเสบ ขณะใส่เครื่องช่วยหายใจ ต่อพันวันใส่
- 0.0000.0000.000IC
142
อุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ ทั้งหมด/ระดับความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป*
<0.5 :อุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ ทั้งหมด/ระดับความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป*
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000ERเฉลิมศรี
143
Medication error with harms (level E up)*
<0.5 :
- 6.0001.0004.0000.0000เภสัชกรรม
144
อัตรา Transcribing error :OPD (ต่อ 1000ใบสั่งยา)
<0.5 :
- 0.0000.0000เภสัชกรรม
145
อัตรา Pre-dispensing error: : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)*
<0.5 :ความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาผู้ป่วยนอก คือ จำนวนครั้งของความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาผู้ป่วยนอก ต่อ 1000 ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก
6.4804.2995.9194.4185.2275.5720เภสัชกรรม
146
อัตรา Transcribing error: IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)*
<0.5 :
- 0.0003.6752.2570.5050.5730เภสัชกรรม
147
อัตรา Dispensing : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา) *
<0.5 :ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผู้ป่วยนอก คือ จำนวนครั้งของการจ่ายยาผู้ป่วยนอกผิด ต่อ จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอก 1000 ใบสั่งยา
0.2400.2090.1510.2360.3900.1300เภสัชกรรม
148
ร้อยละการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน (diagnostic error)*
<0.5 :
- 0.0000.000 0องค์กรแพทย์นพ.อภิญญา
149
ร้อยละของการเกิดการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด*
<0.5 :
- 0.0170.0270.0000PCTเสาวภาคย์
150
ร้อยละของการคัดแยก undertriage ที่ ER*
<0.5 :การคัดแยก undertriage ที่ ER*
- 0.0004.5900ERแน่งน้อย
151
ร้อยละของการคัดแยก overtriage ที่ ER*
<0.5 :การคัดแยก overtriage ที่ ER*
- 0.0002.1120ERแน่งน้อย
152
ร้อยละของรถพยาบาลฉุกเฉินสามารถออกปฏิบัติงานได้ภายใน 15 นาที (Refer)
<0.5 :
- 100.000100.000100.0000ยานพาหนะ
153
อัตรา Pre-dispensing error: : IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)*
<0.5 :อัตราความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาผู้ป่วยใน คือ จำนวนครั้งของความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาผู้ป่วยใน ต่อ 1000 วันนอน
7.9206.58014.6999.59413.32911.0270เภสัชกรรม
154
อัตรา Dispensing : IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)*
<0.5 :ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผู้ป่วยใน คือ จำนวนครั้งของการจ่ายยาผู้ป่วยในผิด ต่อ จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 1000 วันนอน
1.4602.6482.0671.2231.4142.4340เภสัชกรรม
157
ระยะเวลารอคอยงานทันตกรรม
<30 /วัดระยะเวลาเมื่อผู้ป่วยมาลงทะเบียนถึงเวลาเข้ารับบริการในห้องหัตถการ
- 27.23339.52136.3618.2829.953ทันตกรรมอัมภิกา,
160
อุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ
0
0.0000.0001.0000.0003.0000.0000.000เภสัชกรรม
171
ผู้ป่วย FBS.>=180 ที่ได้รับคำแนะนำโภชนาการ ประเมินครั้งที่1 สามารถคุมน้ำตาลFBS.<180
>50 %ผู้ป่วยเบาหวานFBS>=180 หลังได้รับคำแนะนำสามารถคุมน้ำตาลFBS<180 เมื่อประเมินที่120 วัน
- 47.75041.60838.61146.66747.059โภชนาการสำเนียง
172
ผู้ป่วย FBS.>=180 ที่ได้รับคำแนะนำโภชนาการ ประเมินครั้งที่2 สามารถคุมน้ำตาลFBS.<180
>50 %ผู้ป่วยเบาหวานFBS>=180 หลังได้รับคำแนะนำสามารถคุมน้ำตาลFBS<180 เมื่อประเมินที่210 วัน
- 44.69639.77339.76642.49442.534โภชนาการสำเนียง
173
ผู้ป่วย FBS.>=180 ที่ได้รับคำแนะนำโภชนาการ ประเมินครั้งที่3 สามารถคุมน้ำตาลFBS.<180
>50 %ผู้ป่วยเบาหวานFBS>=180 หลังได้รับคำแนะนำสามารถคุมน้ำตาลFBS<180 เมื่อประเมินที่300 วัน
- 42.60435.90236.67735.78631.217โภชนาการสำเนียง
175
ผู้ป่วย HbA1C >8 ที่ได้รับคำแนะนำโภชนาการ ประเมินครั้งที่1 ผล HbA1c ลดลงมากกว่า1
>50 %ผู้ป่วยเบาหวานHbA1c>8 ที่ได้รับคำแนะนำโภชนาการ สามารถคุมน้ำตาล ผล HbA1c ลดลงมากกว่า 1 เมื่อประเมินที่120 วัน
- 13.5068.1686.06119.57225.581โภชนาการสำเนียง
176
ผู้ป่วย HbA1C >8 ที่ได้รับคำแนะนำโภชนาการ ประเมินครั้งที่2 ผล HbA1c ลดลงมากกว่า1
>50 %ผู้ป่วยเบาหวานHbA1c>8 ที่ได้รับคำแนะนำโภชนาการ สามารถคุมน้ำตาล ผล HbA1c ลดลงมากกว่า 1 เมื่อประเมินที่210 วัน
- 15.70911.66710.83718.32720.513โภชนาการสำเนียง
177
ผู้ป่วย HbA1C >8 ที่ได้รับคำแนะนำโภชนาการ ประเมินครั้งที่3 ผล HbA1c ลดลงมากกว่า1
>50 %ผู้ป่วยเบาหวานHbA1c>8 ที่ได้รับคำแนะนำโภชนาการ สามารถคุมน้ำตาล ผล HbA1c ลดลงมากกว่า 1 เมื่อประเมินที่300 วัน
- 17.6928.9969.18919.07924.528โภชนาการสำเนียง
179
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ0-12ปีฟันดีไม่มีผุ(cavity free)
>50 %
- 83.3330ทันตกรรมฉัตรชนก
180
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
>50 %หมายถึง จำนวนการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี หารด้วย จำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีทั้งหมดในเขตพื้นที่ ต่อ แสนประชากร
- 4.8770
04,30,LR,MCH
อุทัยวรรณ
182
ระดับความสำเร็จการพัฒนาตำบลส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวง
183
ระดับความสำเร็จการพัฒนาตำบลส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
184
ระดับความสำเร็จของอำเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่มีคุณภาพ
>50 %
- 0.0000ยุทธศาสตร์พิมลพร
185
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารได้มาตรฐาน-โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
>50 %
- 0.0000โภชนาการสำเนียง
186
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารได้มาตรฐาน-หน่วยงานผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวง
187
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารได้มาตรฐาน-หน่วยงานผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
188
ระดับความสำเร็จของอำเภอในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
>50 %
- 0.0000ENVนันทวัฒน์
189
ระดับความสำเร็จของอำเภอในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
>50 %
- 0.0000ENVธิดารัตน์
190
ระดับความสำเร็จการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวงจิตสุภา
191
ระดับความสำเร็จการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
192
ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย (อสม. และประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง) ประเมินแบบสอบถามเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคความดันโลหิตสูง
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวง
193
ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย (อสม. และประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง) ประเมินแบบสอบถามเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคความดันโลหิตสูง
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
194
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย (อสม.และประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นได้ถูกต้อง ร้อยละ 30
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวง
195
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย (อสม.และประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นได้ถูกต้อง ร้อยละ 30
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
196
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง -ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านม-สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง (BSE)
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวง
197
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง -ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านม-สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง (BSE)
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
198
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง -ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านม- สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจเต้านมจากเจ้าหน้าที่ (CBE)
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวง
199
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง -ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านม- สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจเต้านมจากเจ้าหน้าที่ (CBE)
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
201
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง -สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามการจัดสรร HPV DNA Testing รายอำเภอ
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
202
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง -ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง-ด้วยวิธี FIT Test ตามการจัดสรร ชุดตรวจ FIT Test รายอำเภอ
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวง
203
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง -ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง-ด้วยวิธี FIT Test ตามการจัดสรร ชุดตรวจ FIT Test รายอำเภอ
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
204
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง -ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง- ผลตรวจเป็นบวกได้รับการส่องกล้อง
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวง
205
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็ง -ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง- ผลตรวจเป็นบวกได้รับการส่องกล้อง
>50 %
- 0.0000PCU กม.1
206
ระดับความสำเร็จของการพัฒนา อสม.หมอประจำบ้านคุณภาพ
>50 %
- 0.0000PCU พลูตาหลวง
207
ระดับความสำเร็จของการพัฒนา อสม.หมอประจำบ้านคุณภาพ
>50 %
- 0PCU กม.1
208
อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
>50 %
- 0.0000กาญจนา
209
ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.5
20.5 %
5.91010.43022.6608.10019.18019.17016.820แพทย์แผนไทยสุภารัตน์
210
จำนวนครั้งผู้ป่วยนอกที่มีการจ่ายยาสมุนไพรเมื่อเปรียบเทียบจำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มีการจ่ายยาทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
20.5 %
0.9702.1401.8302.0202.0402.3800แพทย์แผนไทยสุภารัตน์
211
ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
20.5 %
- 0.0000แพทย์แผนไทยสุภารัตน์
213
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายสำเร็จ - อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ร้อยละ 50)
20.5 %
- 0.0000คลีนิกสุขภาพ
214
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการในโรงพยาบาล
20.5 %
- 0.0000ยุทธศาสตร์พิมลพร
215
หน่วยงานประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล- การบริหารทรัยากรบุคคล เชิงปริมาณ (ร้อยละ 40)
20.5 %
- 0.0000บุคลากรทิพย์วรรณ
216
หน่วยงานประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล-การบริหารทรัยากรบุคคล เชิงคุณภาพ (ร้อยละ 60)
20.5 %
- 0.0000บุคลากรทิพย์วรรณ
217
ร้อยละของข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์ปริมาณและคุณภาพ
>65 %
- 99.12596.81799.500ยุทธศาสตร์อัจฉรา
218
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง-ร้อยละผลต่างของรายได้ (30 คะแนน)
>65 %
- 0.493521.2060การเงินจุรีรัตน์, วราภรณ์
219
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง-ร้อยละผลต่างของค่าใช้จ่าย (30 คะแนน)
>65 %
- 0.9840.0000การเงินจุรีรัตน์, วราภรณ์
220
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง-ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ (20 คะแนน)
>65 %
- 0.0000การเงินจุรีรัตน์, วราภรณ์
221
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง-ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนลดค่าใช้จ่าย (20 คะแนน)
>65 %
- 0.0000การเงินจุรีรัตน์, วราภรณ์
224
ผู้ป่วยได้รับยากลุ่มที่มีโอกาสแพ้รุนแรงครั้งแรก ได้รับคำแนะนำป้องกันการแพ้รุนแรง
=100 %
2.0740.2607.91717.85717.47618.97411.667เภสัชกรรม
225
ผู้ป่วยได้รับยากลุ่มที่มีโอกาสแพ้รุนแรงครั้งแรก แล้วมีอาการแพ้ตั้งแต่ระดับ F ขึ้นไป
<=0 %ประมวลผล หลังรับยา 30 วัน
0.0000.0000.0000.0000.0000.0002.174เภสัชกรรม
226
ผู้ป่วยได้รับยากลุ่มที่มีโอกาสแพ้รุนแรงครั้งแรกและได้รับคำแนะนำป้องกันการแพ้ยารุนแรง พบว่าแพ้ตั้งแต่ระดับ F ขึ้นไป
<=0 %ประมวลผล หลังรับยา 30 วัน
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000เภสัชกรรม
228
Maternal mortality rate (อัตราตายของมารดา)
<=0 %หมายถึง การเสียชีวิตของมารดาในระหว่างตั้งครรภ์ ถึงระยะ 42 วัน หลังคลอด จากภาวะความเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยไม่รวมสาเหตุจากอุบัติเหตุ
0.0000.0000.000393.7010.0000.0000LRอุทัยวรรณ
230
ผลด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ
<=0 %
- 0.0000
231
ผลด้านความต่อเนื่องในการดูแล
<=0 %
- 0.0000
232
ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญ
<=0 %
- 0
233
ผลด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
<=0 %ระยะเวลาผู้ป่วย stroke เริ่มมีอาการจนมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชม.
- 0
234
ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด (S)
<=0 %
- 0
235
ผลด้านความปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (I)
<=0 %
- 0.0000
236
ผลด้านความปลอดภัยในการใช้ line/tube/catheter และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (L)
<=0 %
- 0
237
ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลภาวะฉุกเฉิน (E)
<=0 %ระยะเวลาผู้ป่วย stroke เริ่มมีอาการจนมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชม.
- 0
238
ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ
<=0 %ระยะเวลาผู้ป่วย stroke เริ่มมีอาการจนมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชม.
- 0
239
ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
<=0 %ระยะเวลาผู้ป่วย stroke เริ่มมีอาการจนมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชม.
- 0
241
ผลด้านกำลังคน (IV-3)
<=0 %
- 0
242
ผลด้านการนำ (IV-4)
<=0 %
- 0.0000
243
ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานสำคัญ เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV
<=0 %
- 0
245
ผลลัพธ์ด้านการเงิน (IV-6)
<=0 %
- 0
246
...............Prescribing Error .............
<=0 %
- 0.0000เภสัชกรรม
247
.........Administration error...........
<=0 %
- 0.0000เภสัชกรรม
248
อัตราความร่วมมือในการใช้ยา
<=0 %
- 0.0000เภสัชกรรมธนิษฐา
249
.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรคผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
<=0 %
- 0.0000เภสัชกรรมธนิษฐา
254
ร้อยละ Stroke fast track ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที
<=0 %ผู้ป่วยโรค STEMI เข้ารับการรักษาใน รพ. ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที
50.00087.50060.00061.11160.97657.1430ER
256
ร้อยละผู้ป่วยหอบหืด Visit ER
<=0 %
50.94026.92022.00022.32021.1200.5400OPDรัชนี
257
ร้อยละ Stroke เข้าถึงระบบ EMS
<=0 %ผู้ป่วยโรค STEMI เข้ารับการรักษาใน รพ. ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที
15.62514.94311.9669.75613.60511.1110ER
258
ร้อยละ Stroke เสียชีวิต
<=0 %ผู้ป่วยโรค STEMI เข้ารับการรักษาใน รพ. ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที
4.6883.44811.96612.69816.80716.6670ER
259
ร้อยละผู้ป่วย Emergency ได้รับการรักษาภายใน 4 นาที
<=0 %ผู้ป่วยโรค STEMI เข้ารับการรักษาใน รพ. ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที
100.000100.000100.000100.000100.000100.0000ER
263
จำนวนผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่ได้รับการถ่ายภาพรังสี (โดยไม่ผ่านการซักประวัติและลงนามยินยอม)
=0 ผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่ได้รับการถ่ายภาพรังสีโดยไม่ผ่านการซักประวัติและลงนามยินยอม ได้รับการถ่ายภาพรังสีโดยไม่จำเป็น
0.0000.0000.0000.0003.0000.0000.000X-RAYมลทิวา
264
Patient Identification (ถ่ายภาพรังสีผู้ป่วยผิดคน)
=0
0.0000.0000.0000.0000.0002.0000.000X-RAYมลทิวา
265
การตรวจทางรังสีผิดพลาด (ผิดตำแหน่ง ผิดข้าง ผิดคำสั่ง)
=0 การตรวจทางรังสีผิดพลาด (ผิดตำแหน่ง ผิดข้าง ผิดคำสั่ง ไม่ครบถ้วน)
0.0000.0000.0003.0001.0002.0000.000X-RAYมลทิวา
266
ระยะเวลาการรอก่อนเข้ารับการตรวจทางรังสี สำหรับผู้ป่วยทั่วไป
<15 ยื่นเอกสารขอรับบริการ ถึงเรียกชื่อเข้ารับบริการ
6.00015.00017.0007.0008.00022.00013.000X-RAYมลทิวา
267
ระยะเวลาการรอก่อนเข้ารับการตรวจทางรังสี สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
<10 ยื่นเอกสารขอรับบริการ ถึงเรียกชื่อเข้ารับบริการ
12.0009.0007.0006.0006.0008.0007.000X-RAYมลทิวา
269
จำนวนการเสียชีวิตทุกประเภท
<10
125.000130.000124.000138.000150.000112.0000ER
270
จำนวนการเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล
<10
4.0008.00017.00011.0008.0003.0000ER
271
จำนวนการเสียชีวิตที่ ER
<10
3.0002.0003.0004.0007.0000.0000ER
272
จำนวนการเสียชีวิตที่ IPD
<10
92.00085.00086.000101.000118.0000.0000IPDสมหมาย
273
จำนวนการเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ
<10
- 0.0000ER
274
จำนวนการเสียชีวิตหลังส่งต่อ ใน 48 ชม.
<10
- 5.5560ER
276
ร้อยละ Pneumonia เสียชวิต
<10 ผุ้ป่วย Pneumonia ที่นอน รพ.และตายโดยไม่คาดคิด
0.0000.8891.0001.6901.0000.0000IPDวารุณี
278
ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชม.
<10
- 0.0000
281
ร้อยละการค้นหาและคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการสงสัยวัณโรค
<10 จำนวนผู้ป่วย STEMI มารพ.ทัน12ชม.
- 100.000100.000100.000100.000100.0000OPDกาญจนา
282
ค่า Median CD4 ก่อนรักษา
<10
285.000263.000318.000305.000328.000321.0000OPDนวลจันทร์
283
ร้อยละการเกิด Pre eclampsia
<25 Tหมายถึง การเกิดภาวะ Preeclampsia ในหญิงตั้งครรภ์ ต่อหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน
2.0833.7652.5923.1372.25213.6050.000LR
284
ร้อยละการเกิด Gestational HT
<25 Tหมายถึง การเกิดภาวะ Gestational HT ในหญิงตั้งครรภ์ ต่อหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน
5.5562.1180.7321.5693.60420.4080.000LR
285
...........Effectiveness.............
<25 T
- 0.0000
286
...........Appropiateness.............
<25 Tหมายถึง การเสียชีวิตของมารดาในระหว่างตั้งครรภ์ ถึงระยะ 42 วัน หลังคลอด จากภาวะความเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยไม่รวมสาเหตุจากอุบัติเหตุ
- 0.0000
287
ร้อยละการเสียชิวิตหลังรับยา ARV
<25 T %ผู้ป่วยHIVที่เสียชีวิตโดยยังไม่ได้รับยาต้านไว้รัสทั้งหมด
2.2002.9001.3001.9002.7002.5000OPDนวลจันทร์
288
ร้อยละผุ้ป่วย COPD เสียชีวิต
<25 T %ผู้ป่วยHIVที่เสียชีวิตโดยยังไม่ได้รับยาต้านไว้รัสทั้งหมด
- 1.2502.7803.9202.0000.0000OPDรัชนี
289
ร้อยละผู้ป่วยวัณโรค เสียชีวิต
<25 T %ผู้ป่วยHIVที่เสียชีวิตโดยยังไม่ได้รับยาต้านไว้รัสทั้งหมด
- 13.7938.86119.40310.0009.3020OPDกาญจนา
290
ร้อยละของการ Delay refer ในผู้ป่วย PIH
<25 Tจำนวนผู้ป่วย PIH ที่ไม่ได้รับการ refer ถึง รพ.แม่ข่าย/เครือข่าย ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000LR
291
ร้อยละผู้ป่วยใน Pneumonia on ET tube
<25 Tร้อยละของ จำนวนผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด หารด้วยจำนวนผู้คลอดทั้งหมด
6.3008.00019.0008.4009.00010.8900IPDวารุณี
292
อุบัติการณ์ Miss diagnosised or delay diagnosisจนเกิดความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป
<25 T
- 0.0000
293
ร้อยละการ Miss diagnosis delay Diagnosis ในผู้ป่วย sepsis
<25 T
- 0.0000
294
ร้อยละ Miss Dx. ในผู้ป่วย head Injury
<25 T
- 0.0000
295
ร้อยละ Miss Dx. ในผู้ป่วย appendicitis
<25 T
- 0.0000
296
ร้อยละการวินิจฉัยผิดพลาด /ล่าช้า ในผู้ป่วย UTI
<25 T
- 0.0000
297
ร้อยละการเกิดแผลกดทับ ( ระดับ 2 ขึ้นไป )
<25 T
- 0.0000
298
ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย sepsis Refer ภายใน 1 ชั่วโมง หลังได้รับการตอบกลับ consult
<25 Tผู้ป่วย sepsis ได้รับยา ATB ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย
- 0.0000IPDพรรณทิพา
299
ร้อยละการ Re – admit ใน 28 วัน
<25 T
- 0.0000IPD
301
ผลระบบบริหารจัดการด้านยา และด้านความปลอดภัยในการใช้ยา/เลือด (M)
<25 T
- 0.0000
302
ผลด้านความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผู้ป่วย (P)
<25 T
- 0
305
ผลด้านการนำ (IV-4)
<25 T
- 0.0000
307
...........Transcribing error............
<25 T
- 0เภสัชกรรม
308
..........Pre-dispensing error...........
<25 Tความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาผู้ป่วยนอก คือ จำนวนครั้งของความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาผู้ป่วยนอก ต่อ 1000 ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก
- 0เภสัชกรรม
309
...........Dispensing : OPD.......
<25 T
- 0เภสัชกรรม
312
ร้อยละ การล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน
<25 T7 ขั้นตอนการล้างมือ
- 0.0000IC
313
- ตามกิจกกรม
>80 %7 ขั้นตอนการล้างมือ
- 95.45093.13381.500IC
317
ร้อยละของรถพยาบาลฉุกเฉินสามารถออกปฏิบัติงานได้ภายใน 5 นาที (EMS)
>80 %
- 0.0000ยานพาหนะ
318
ร้อยละฟิล์มเสีย/การถ่ายภาพรังสีซ้ำ
<3 % Repeat+Reject ภาพถ่ายทางรังสี ที่มีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยโรค
1.3703.2501.8001.2421.4131.1791.733X-RAYมลทิวา
320
ประเมินความพึงพอใจบริการทันตกรรม
>80 %คำนวณจากผลประเมินที่ได้รับจากผู้ป่วยทาง หมอพร้อม
- 97.55097.095ทันตกรรม
323
ร้อยละ Ectopic Pregnancy miss/ delay diagnosis
>80 %หมายถึง หญิงตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic Pregnancy) ที่ได้รับการวินิจฉัยผิดพลาด/ล่าช้า
- 0LRเลิศขวัญ
34 / 268
 จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 268 ผ่านเป้าหมาย :34 ผ่านเป้าหมาย :12.69 %