ข้อมูลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย               

ข้อมูลทั่วไป
        หน่วยงานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ได้ดำเนินงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 โดยส่งพยาบาลอาสาสมัครจำนวน 4 คนไปฝึกการนวดไทยและดูงานด้านการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลพนัสนิคม เมื่อวันที่ 5 – 16 ตุลาคม 2541 และได้กลับมาถ่ายทอดความรู้ให้พยาบาลอาสาสมัครที่ไม่ได้ไปศึกษาดูงานอีกจำนวน 3 คน และเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยให้บริการนวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542 ในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ผู้ให้บริการคือพยาบาลอาสาสมัคร ได้ปฏิบัติเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ได้รับพนักงานใหม่จบประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย ( อายุรเวท ) หลักสูตร 2 ปี จำนวน 1 ท่าน แล้วหลังจากนั้นได้เปิดให้บริการทุกวันเวลาราชการ สถานที่ให้บริการคือห้องพิเศษตึกผู้ป่วยในจำนวน 1 ห้อง งานแพทย์แผนไทยอยู่ในความรับผิดชอบของงานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 ถึง 2544 ขั้นตอนการให้บริการทำบัตรและคัดกรองที่ตึกผู้ป่วยนอก แล้วผู้รับบริการมายื่นบัตรอีกครั้งที่ตึกผู้ป่วยใน ลงทะเบียนและนัดที่ตึกผู้ป่วยใน ไปชำระค่าบริการที่ห้องจ่ายยา ค่าบริการนวดแผนไทยครั้งละ 300 บาท ประคบสมุนไพรและอบไอน้ำสมุนไพรครั้งละ 100 บาท จนกระทั่งปีงบประมาณ 2545 งานการแพทย์แผนไทยอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริการทางการแพทย์ มีนักวิชาการสาธารณสุขเป็นหัวหน้างาน บุคลากรผู้ให้บริการประกอบด้วยผู้ที่มีวุฒิประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย ( อายุรเวท ) หลักสูตร 2 ปี จำนวน 2 คน ผู้จบหลักสูตรนวดแผนไทย 372 ชั่วโมง 1 คน สถานที่ให้บริการยังเป็นที่เดิม คือ ห้องพิเศษตึกผู้ป่วยในจำนวน 1 ห้อง


        ต่อมาปีงบประมาณ 2547 เปลี่ยนหัวหน้างานเป็นพยาบาลวิชาชีพ และได้ขยายห้องให้บริการเป็นห้องพิเศษตึกผู้ป่วยในจำนวน 2 ห้อง บุคลากรผู้ให้บริการเท่าเดิม และได้งบลงทุนก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2548 พร้อมกับงานการแพทย์แผนไทยได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ในอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ตามหนังสือ สธ 0503.03 / 776 โดยอ้างถึงหนังสือที่ สธ 0503.03 / 2521 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2548 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้พิจารณาตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยเพิ่มเติมในจังหวัดต่าง ๆ และโรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 ได้รับพิจารณาให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งในจังหวัดชลบุรี โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 พิจารณาให้หน่วยงานการแพทย์แผนไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ หน่วยงานการแพทย์แผนไทยได้ย้ายมาให้บริการที่อาคารใหม่เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีบุคลากร 9 คน คือ
1. หัวหน้าหน่วยงาน วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต , สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
( เอกบริหารโรงพยาบาล ) , ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย เป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย สาขาเภสัชกรรมไทย สาขาการผดุงครรภ์ไทยและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุขที่คณะกรรมการวิชาชีพรับรอง
2. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน
3. นักการแพทย์แผนไทย วุฒิการศึกษา แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวน 1 คน
4. นักวิชาการแพทย์แผนไทย วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต ( การแพทย์แผนตะวันออก ) จำนวน 1 คน
5. เจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย อายุรเวท ( ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย ) จำนวน 1 คน และ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประกาศนียบัตรการนวดแผนไทย 330 ชั่วโมง ขึ้นไป ) จำนวน 4 คน


สถานที่ดำเนินการ
อาคารแพทย์แผนไทยซึ่งก่อสร้างด้วยงบลงทุนปี 2547 แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2548 และหน่วยงานแพทย์แผนไทยได้ย้ายจากห้องพิเศษ 5 และห้องพิเศษ 6 ตึกผู้ป่วยใน มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 โดยจัดให้มีห้องต่าง ๆ ดังนี้
1. ห้องนวดแผนไทยจำนวน 1 ห้อง แยกเตียงนวดเป็นสัดส่วน จำนวน 5 เตียง มีฉากกั้นระหว่างเตียง
2. ห้องตรวจโรค จำนวน 1 ห้อง ในห้องตรวจโรคประกอบด้วย เตียงตรวจโรค 1 เตียง เตียงทับหม้อเกลือ จำนวน 1 เตียง มีฉากกั้นเป็นสัดส่วน และมีโต๊ะตรวจโรคพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
3. ห้องสำนักงาน 1 ห้อง
4. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้รับบริการ
5. ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง
6. ห้องอบสมุนไพร 2 ห้อง แยกชาย – หญิง
7. ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้อง
8. ห้องสุขา 2 ห้อง แยกชาย – หญิง
9. ห้องเครื่องตั้งหม้อสตรีม 1 ห้อง
10. ที่พักคอย
การให้บริการ
การให้บริการหลักคือ การรักษาและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย การนวดแผนไทย การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร และการทับหม้อเกลือหลังคลอด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยให้บริการประชาชนแบบองค์รวม และจัดการ การให้บริการมีดังนี้คือ
1. การส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีการให้บริการนวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การให้ความรู้ สอน สาธิต แสดงด้านการแพทย์แผนไทย เช่น การบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน การจัดสมดุลร่างกาย การนวดตนเองเพื่อคลายเครียด การให้ความรู้ทั้งในหน่วยงาน ในศูนย์สุขภาพชุมชนและในชุมชน
2. การป้องกันโรค โดยจัดให้มีบริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพรและการอบสมุนไพรเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน การให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารผักพื้นบ้านต้านโรค การให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารเฉพาะโรค เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น
3. การรักษาโรค โดยมีการบันทึกการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การรักษาอาการของโรคด้วยการนวดแผนไทย การประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพร
4. การฟื้นฟูสุขภาพ โดยจัดให้มีการให้บริการการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และอบสมุนไพร ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด หลังการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ในระยะฟื้นฟู ผู้ป่วยเข่าเสื่อม ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และในหญิงหลังการคลอดบุตร โดยการให้บริการในหญิงหลังคลอดนอกจากการให้บริการข้างต้นแล้วยังมีการให้บริการ ทับหม้อเกลือ เป็นต้น
ขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service
1. ผู้รับบริการขึ้นทะเบียนที่อาคารแพทย์แผนไทยโดย ตรวจคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนปัจจุบันที่ ตรวจคนไข้ OPD หรือ IPD ส่งมา
2. ซักประวัติ ตรวจวัดสัญญาณชีพ ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนและคอมพิวเตอร์
3. ให้บริการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร นวดฝ่าเท้า และทับหม้อเกลือ
4. ให้คำแนะนำหลังการนวดและการให้บริการอื่น ๆ เช่น การสอนท่ากายบริหารเฉพาะโรค การสอนสมาธิบำบัดเพื่อการเยียวยา SKT 1 – 7 เป็นต้น
5. นัดหมาย คิดค่าบริการ ออกใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์
6. ให้บริการน้ำอุ่น หรือน้ำสมุนไพร หลังการนวด
7. ประเมินความพึงพอใจ
หมายเหตุ
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ) ไม่เสียค่าบริการด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ ยกเว้น การนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคและซื้อลูกประคบเอง

 

 

Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.