ประกาศโรงพยาบาลสัตหีบกม.10

เรื่อง  คำสั่งคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

...............................

 

                   ด้วยปัจจุบันมีบุคคลเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วกระทำการนำข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วย  ประวัติผู้ป่วย   การรักษาพยาบาลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวและเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายออกไปจากโรงพยาบาล ไม่ว่าจะโดยวิธีการถ่ายเอกสาร   ทำสำเนาภาพถ่าย การถ่ายภาพผู้ป่วย  ถ่ายภาพแพทย์  พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลโดยกล้องถ่ายรูป  โทรศัพท์มือถือ  กล้องวิดีโอหรือถ่ายโดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพื่อให้ได้ภาพดังกล่าวเหล่านั้น  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย  สิทธิของแพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  และหลักสิทธิมนุษยชนและมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเผยแพร่ในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต  ทำให้ผู้ป่วย ญาติ แพทย์ พยาบาล   เจ้าหน้าที่ อาจได้รับผลกระทบหรือความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย สุขภาพ  ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ยังอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลรวมทั้งอาจกระทบถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเรื่องต่าง ๆดังกล่าวโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจึงออกคำสั่งคุ้มครองข้อมูลข่างสารส่วนบุคคลดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  จึงขอประกาศแจ้งให้ประชาชน  ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและบุคคลทั่วไปได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไปการฝ่าฝืนอาจต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่