ข้อมูลทั่วไป

          โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ได้เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
  ทางเลือก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 ที่ห้องพิเศษตึกผู้ป่วยใน(IPD) ต่อมาปีงบประมาณ
  2547 ได้งบลงทุนก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2548
  และแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ตามหนังสือ
  สธ 0503.03 / 776 โดยอ้างถึงหนังสือที่ สธ 0503.03 / 2521 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2548 จนถึง
  ปัจจุบัน

   หน้าที่และเป้าหมาย

          บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ ด้วยความปลอดภัย ไม่มีภาวะ
  แทรกซ้อน ลดการกลับเป็นซ้ำ และผู้รับบริการพึงพอใจ

   ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจำกัด

          ให้บริการด้านการนวดรักษา/ฟื้นฟู ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร การฟื้นฟูมารดา
  หลังคลอด จ่ายยาสมุนไพรและให้ความรู้วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ป่วย ญาติ
  และประชาชนทั่วไป ในเวลาราชการ ที่ศูนย์การแพทย์แผนไทย วันจันทร์-ศุกร์
  เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ให้บริการรักษา/ฟื้นฟูผู้ป่วย IPD และ ออกชุมชน

   สิทธิประโยชน์

        - สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค (UC) ในเครือข่าย ฟรีตามสิทธิ
        - สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ เบิกได้ตามสิทธิ
        - สิทธิประกันสังคม รพ.ชลบุรี ใช้สิทธิได้เฉพาะค่ายาสมุนไพร
        - สิทธิอื่นๆ ชำระเงินเอง

   อัตราค่าบริการ

        - นวดรักษา/ฟื้นฟูและประคบสมุนไพร ราคา 250 บาท
        - นวดรักษา/ฟื้นฟู ราคา 200 บาท
        - ประคบสมุนไพร ราคา 150 บาท
        - อบสมุนไพร ราคา 120 บาท
        - ดูแลมารดาหลังคลอด ราคา 670 บาท
        (นวดฟื้นฟู, ประคบสมุนไพร, ทับหม้อเกลือ, อบสมุนไพร, ให้คำแนะนำหลังคลอด)

   ช่องทางการรับบริการ

        - ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง ที่งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            รพ.สัตหีบ กม.10
        - โทรศัพท์ 0-3824-5051 ต่อ 644 , 065-8022801
        - เปิดให้บริการจองคิวออนไลน์

   หมายเหตุ จำหน่ายลูกประคบสมุนไพรสด/แห้ง, ถุงอบสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร                         เช่น ยาหม่องสมุนไพร แชมพูสระผมมะกรูด น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
       

 

 

Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.