ปิรามิดประชากร เขตบริการสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี CUP โรงพยาบาลสัตหีบกม10
       ประชากรจำแนกเพศ อายุรายปี
       จำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์ย้อนหลัง 3ปี
       รายงานสถิติผู้มารับบริการงานชันสูตร
       รายงาน SEPSIS
       รายงาน โภชนาการ
       ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของอำเภอสัตหีบ
       1.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก
       2.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ในกลุ่มอายุน้อยกว่าเท่ากับ 15 ปี
       3.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก
       4.สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ในกลุ่มอายุน้อยกว่าเท่ากับ 15 ปี
       5.สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก
       6.สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ในกลุ่มอายุน้อยกว่าเท่ากับ 15 ปี
       7.รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base)
       8.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
       9.อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
       10.อัตราทารกที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต่อประชากร 1,000 คน

 

 

 

Copyright sattahip km.10 hospital.