การเข้าถึงผุ้รับบริการ
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ลำดับที่
รายละเอียดการปฎิบัติงาน

1

 

 

 

กรณีเป็นผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ ขอเข้าถึงเวชระเบียน
1.1 ให้ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ เขียนใบขอเข้าถึงเอกสารประวัติผู้ป่วย
1.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ สำเนาทะเบียนบ้าน
     ของผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ แนบใบขอเข้าถึงเอกสารประวัติผู้ป่วย
1.3 ส่งเอกสารให้แพทย์เจ้าของไข้/รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์/ผู้อำนวยการ
     อนุมัติการขอเข้าถึงเอกสาร
1.4 ส่งมอบสำเนาเอกสารให้ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์พร้อมลงบันทึกและ
     ให้ผู้รับเซนต์ชื่อรับสำเนาเอกสารใน     ทะเบียนรับสำเนาเอกสารขอเข้าถึง

2

กรณีบริษัทประกันขอสอบประวัติให้ติดต่อผุ้ป่วยหรือญาติทุกครั้ง เพื่อยืนยันการเข้าถึงประวัติผุ้ป่วยและปฎิบัติตามข้อ 1.1-1.4

3

 

 

กรณีเป็นหน่วยราชการขอเข้าถึงเอกสารโดยมีหนังสือราชการเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนทางคดี
3.1 ใช้สำเนาหนังสือราชการแทนใบขอเข้าถึงเอกสารประวัติผู้ป่วย
3.2 ส่งเอกสารให้แพทย์เจ้าของไข้ / รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ / ผู้อำนวยการ
     อนุมัติการขอเข้าถึงเอกสาร
3.3 สำเนาประวัติผู้ป่วยและจัดส่งประวัติให้หน่วยราชการต่อไป พร้อมลงบันทึกใน
     ทะเบียนรับสำเนาเอกสารขอเข้าถึง
4
จากขั้นตอน 1-3 ให้ปฎิบัติตามมาตราฐานการบันทึกเวชระเบียน

5

 

 

 

 

กำหนดระยะเวลาในการรับสำเนาเวชระเบียนตามที่ขอเข้าถึงเอกสาร
5.1 กรณีผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ ขอเข้าถึงประวัติผู้รับบริการเพื่อประโยชน์
     ด้านการรักษาพยาบาลต่อเนื่องให้กำหนดระยะเวลารัรบเอกสารได้ภายใน 3 วันทำ
     การราชการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินให้ดำเนินการทันที
5.2 กรณีผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย/ผู้รับผลประโยชน์ ขอเข้าถึงประวัติผู้รับบริการเพื่อประโยชน์
     ด้านรับผลประโยชน์ประกันชีวิต หรือด้านอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 5.2 ให้กำหนดระยะ
     เวลารับเอกสารได้ภายใน 7 วันทำการราชการ
5.3 กรณีเป็นหน่วยงานราชการขอเข้าถึงเอกสารโดยมีหนังสือราชการเพื่อประโยชน์ใน
     การสืบสวนทางคดีหรือทางาราชการอื่นๆ ให้กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารได้ภาย
     ในกำหนดการของหนังสือราชการนั้นๆ

 


Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.