ข้อมูลโรงพยาบาล  

ชื่อโรงพยาบาล

 

(ภาษาไทย) รพ.สัตหีบกม.10
(ภาษาอังกฤษ) Sattahip  KM.10 Hospital

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

 

33/37 ม.1  ต. พลูตาหลวง  อ. สัตหีบ  จ. ชลบุรี
โทรศัพท์  038 – 245051   โทรสาร  038-245409

โรงพยาบาลรัฐบาล

 

ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง)กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี

ลักษณะบริการ

 

(ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยกำหนดหัวข้อมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
และผู้เยี่ยมสำรวจที่เหมาะสม)

จำนวนเตียงผู้ป่วยใน

เปิดให้บริการ  60  เตียง

ระดับของการให้บริการ

โรงพยาบาลชุมชน (ต่ำกว่า 100 เตียง)

ลักษณะของผู้ป่วยที่ให้การดูแล

ผู้ป่วยทั่วไป (มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขา)

ข้อมูลสรุปของโรงพยาบาล

 

การก่อตั้ง, การขยายตัว, ขอบเขตการให้บริการ, พื้นที่รับผิดชอบหรือกลุ่มเป้าหมาย, พันธกิจ วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล, ความสำเร็จ, ทิศทางการพัฒนาในอนาคต (โรงพยาบาลอาจแนบแผ่นพับที่เกี่ยวข้องมาด้วย)

การก่อตั้ง, การขยายตัว

โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 ตั้งอยู่เลขที่ 33 / 37 ม. 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ริมถนนสาย 331 บนพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ 2 งาน โดยมีประวัติการก่อตั้งและการขยายตัว ดังนี้

 

พ.ศ. 2509ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานีอนามัยบ้านขลอด  ตั้งอยู่ที่บริเวณหลังปั๊มน้ำมันเอสโซ
ตลาดศรีประพัฒน์ใหม่

พ.ศ. 2512

 

ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันและเปลี่ยนฐานะจากสถานีอนามัยเป็นศูนย์การ
แพทย์และอนามัยสัตหีบ ก.ม.10

พ.ศ. 2514

 

กรมควบคุมโรคติดต่อจัดตั้งหน่วยกามโรคในพื้นที่เดียวกันและบริหารจัดการ
โดยผู้อำนวยการคนเดียวกัน

พ.ศ. 2518

 


ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ชื่อว่า โรงพยาบาลสัตหีบ
ก.ม.10 มีขอบเขตให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป และดำเนินการ
ส่งเสริม สุขภาพ  ควบคุม ป้องกันโรค ในเขต ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ

พ.ศ. 2531

 

ย้ายจากอาคารเดิมมาอยู่อาคารใหม่ (อาคารหลวงปู่อี๋) ซึ่งได้รับการก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานโรงพยาบาล 10 เตียง ของกระทรวงสาธารณสุข โดยงบ
บริจาคทั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

พ.ศ. 2535

 

ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง โดยงบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุข

พ.ศ. 2546

 

 

 

ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง โดยใช้งบประมาณจากเงิน
บำรุงโรงพยาบาล

 

 

 

บุคลากรสาขาต่าง ๆ


ชื่อสายงาน
จำนวนตาม จ.18
จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง
ขรก
พรก
พกส
ลูกจ้าง
ขรก
พรก
พกส
ลูกจ้าง
แพทย์
8
........
........
........
7
........
........
........
ทันตแพทย์
8
........
........
........
8
........
........
........
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
10
........
1
........
10
........
1
........
เภสัชกร
8
........
........
........
9
........
........
........
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2
........
2
........
2
........
2
........
พยาบาลวิชาชีพ
85
........
5
2
77
........
5
2
นักเทคนิคการแพทย์
1
1
1
........
1
1
1
........
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
........
........
........
........
........
........
........
........
 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลังเลือด
........
........
........
........
........
........
........
........
 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา
........
........
........
........
........
........
........
........
 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เซลวิทยา
........
........
........
........
........
........
........
........
 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ
........
........
........
........
........
........
........
........
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
........
........
........
........
........
........
........
........
 
- เจ้าพนักงานพยาธิวิทยาคลินิก
2
........
1
........
2
........
1
........
 
- เจ้าพนักงานเซลล์วิทยา
........
........
........
........
........
........
........
........
นักกายภาพบำบัด
2
........
........
2
2
........
........
2
นักรังสีการแพทย์
........
........
........
........
........
........
........
........
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
1
........
........
........
1
........
........
........
นักกิจกรรมบำบัด
........
........
........
........
........
........
........
........
นักจิตวิทยาคลินิก
........
........
........
........
........
........
........
........
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
........
........
........
........
........
........
........
........
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
........
........
........
........
........
........
........
........
นักกายอุปกรณ์
........
........
........
........
........
........
........
........
นักสังคมสงเคราะห์
........
........
........
........
........
........
........
........
แพทย์แผนไทย
2
........
2
........
2
........
2
........
นักโภชนาการ/กำหนดอาหาร
........
........
........
........
........
........
........
........
โภชนากร
1
........
........
........
1
........
........
........
นวก.สาธารณสุข
3
........
2
........
1
........
2
........
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
........
........
........
........
........
........
........
........
 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)
........
........
........
........
........
........
........
........
 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย)
1
........
........
........
1
........
........
........
 
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อื่นๆ)
2
........
1
........
1
........
........
........
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
2
........
........
........
2
........
........
........
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
........
........
........
........
........
........
........
........


Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.