วิสัยทัศน์ ( Vision ) :

  บริการปลอดภัย ร่วมใจทุกภาคี เจ้าหน้าที่มีความสุข

   

ค่านิยม ( Values ) :

  ถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

   

พันธกิจ ( Mission ) :

  1. ให้บริการสุขภาพองค์รวมทั้งการส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ
  2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่

   

เข็มมุ่ง

  1. ลด new strok
  2.ลด recurrent stroke
  3.เพิ่มการเข้าถึงบริการ stroke
  4.ลดการเกิด preterm labour
  5.ลด anemia ในหญิงตั้งครรภ์
  6.จัดสรรอัตรากำลังให้เหมาะสม
  7.เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  8.ส่งเสริมการใช้ 2P safety : Emergency respond Medication error Birth asphyxia Patient identification


Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.