การเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์

ให้ทำการเขียนใบรายงานความต้องการวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จะเบิก

ส่งฝ่ายพัสดุ ภายในวันที่ 20 ของเดือน หากไม่ทันรอบ จะยกยอดไปเดือนถัดไป