ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)

โรงพยาบาลสัตหีบกม.10 อ.สัตหีบ จ.ขลบุร